Вимоги до статті, що подається для опублікування у науково-практичному журналі «Судова апеляція»


Журнал «Судова апеляція» включено до переліку фахових видань у галузі юридичних наук, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень.

При написанні наукових статей для фахових видань, збірників конференцій, наукових журналів, необхідно пам’ятати про їх відповідність вимогам Вищої атестаційної комісії України (ВАК).

Відповідно до Постанови ВАК України від 15 січня 2003 року № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» стаття у фаховому виданні повинна містити такі структурні елементи:

– постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

– актуальність дослідження;

– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;

– виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

– формулювання цілей статті (постановка завдання);

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

– висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.


 

Також стаття повинна висвітлювати такі теми:

– теорія та історія апеляційного судочинства;

– судова система в Україні;

– проблеми розвитку кримінального права і процесу;

– цивільне судочинство;

– господарське право та процес;

– адміністративна юстиція в Україні;

– порівняльне правознавство;

– судова практика;

– наукова хроніка;

– практика міжнародних судів і трибуналів.

KLM_6149

 

 

Вимоги до оформлення статей (погоджені з науковим редактором журналу), які подаються до відділу судової статистики, узагальнення судової практики та систематизації законодавства Апеляційного суду міста Києва для їх опублікування в науково-практичному журналі «Судова апеляція» наступні:

 1. Роздрукований текст рукопису на папері формату А4 повинен бути чітким та контрастним.
 2. Поля повинні бути не менше: верхнє – 20 мм, праве – 10 мм, ліве – 30 мм і нижнє 25 мм.
 3. Обсяг статті 20 000 знаків (10 сторінок з переліком літератури).
 4. Шрифт – Times New Roman, кегль – 14.
 5. Полуторний інтервал.
 6. Нумерація рукопису наскрізна від першої (титульної) до останньої сторінки без пропусків, крім першої сторінки, де номер не вказується, проте дана сторінка враховується у загальній нумерації.
 7. У верхньому правому куті першої сторінки рукопису слід вказати індекс УДК.
 8. Прізвище, ім’я та по батькові повністю, науковий ступінь, вчене звання, посада і місце роботи – трьома мовами (українська, російська, англійська).
 9. Заголовок статті слід подавати трьома мовами (українська, російська, англійська).
 10. Перед текстом статті подаються анотації та ключові слова трьома мовами (українська + ключові слова, російська + ключові слова, англійська + ключові слова).
 11. Після тексту статті треба зробити розширену англійську анотацію на 2 сторінки, або 4000 знаків. Вона не входить до кількості сторінок статті.
 12. Бібліографічні посилання оформляти і нумерувати в порядку надходження (1, 2, 3…). Посилання слід наводити за загальною валовою нумерацією в кінці кожної сторінки, на якій міститься джерело, а не в кінці статті.
 13. Список використаних джерел.
 14. До рукопису слід додати електронний варіант статті у форматі Word, а також інформаційну довідку про автора: прізвище, ім’я, по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи і посада, поштова адреса, контактний телефон.
 15. До рукопису при наявності подається рецензія наукового керівника.

KLM_5099

Рукописи можна надсилати на поштову (вул. Солом’янська, 2-а, м. Київ, 03110) та електронну (inbox@kia.court.gov.ua) адреси Апеляційного суду міста Києва із вказівкою «Для друку у журналі «Судова апеляція».

У разі надсилання рукопису на поштову адресу Апеляційного суду міста Києва обов’язково слід додати електронний носій інформації з текстом рукопису.

Телефон для довідок: (044) 284-15-58 – головний спеціаліст відділу судової статистики, узагальнення судової практики та систематизації законодавства Апеляційного суду міста Києва Оропай Ольга Олександрівна.