Основні завдання


Згідно зі ст. 6 Конституції України державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України. А відповідно до ст. 55 Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Завдання суду визначені  у ст. 2 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»: суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

Таким чином, Закон України «Про судоустрій і статус суддів» визначає основну місію будь-якого суду, чим є забезпечення кожній людині права на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод.

Зважаючи на те, що відповідно до п. 8 ч. 2 ст. 129 Конституції України одним із основних засад судочинства є забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках – на касаційне оскарження судового рішення, варто виокремлювати місію апеляційного суду загалом та Апеляційного суду міста Києва зокрема.

Тому основною місією Апеляційного суду міста Києва є забезпечення апеляційного оскарження рішення районного суду міста Києва. Місія суду реалізується в завданнях, що покладені на суд.

Основними завданнями Апеляційного суду міста Києва є розгляд  в апеляційному порядку цивільних і кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення, за результатами розгляду таких справ районними судами міста Києва.

Функціями Апеляційного суду міста Києва відповідно до ст. 27 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» є:

1) здійснює правосуддя у порядку, встановленому процесуальним законом;

2) аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику, інформує про результати узагальнення судової практики відповідні місцеві суди, Верховний Суд;

3) надає місцевим судам методичну допомогу в застосуванні законодавства;

4) здійснює інші повноваження, визначені законом.