Структура суду, основні завдання, місія та функції


Структура суду, основні завдання, місія та функції – 93 kb.-pdf.

Структура суду, основні завдання, місія та функції – 26 kb.-docx.

 

Структура суду складається з двох основних частин: судового корпусу, тобто професійних суддів, які безпосередньо здійснюють правосуддя у відповідних справах, та апарату суду, який здійснює організаційні заходи для здійснення правосуддя.

Серед судового корпусу варто виокремити голову Апеляційного суду міста Києва та його двох заступників, двох секретарів відповідних палат.

Організаційне забезпечення роботи суду здійснює його апарат, який очолює керівник апарату. Положення про апарат суду розробляється на підставі типового положення про апарат суду та затверджується зборами суддів відповідного суду. Типове положення про апарат суду затверджує Державна судова адміністрація України за погодженням із Вищою радою правосуддя.

Структура і штатна чисельність апарату суду затверджуються Державною судовою адміністрацією України за погодженням з Головою Суду в межах видатків на утримання суду, передбачених у Державному бюджеті України.

До апарату Апеляційного суду міста Києва входять начальники відділів, заступники начальників відділів, завідувачі секторів, провідні консультанти, старші секретарі суду, головні та провідні спеціалісти, секретарі судового засідання, судові розпорядники, а також посади, які віднесено до категорії посад патронатної служби, а саме: прес-секретар, помічники голови суду, помічники заступників голови суду та помічники суддів.

Апарат Апеляційного суду міста Києва складається із 14 відділів і 1 сектору, що здійснюють свої функції на підставі положень, які затверджуються керівником апарату Апеляційного суду міста Києва: Відділ забезпечення автоматизованого документообігу суду та моніторингу виконання документів; Відділ забезпечення діяльності голови суду, його заступників та керівництва апарату; Відділ кадрової роботи та управління персоналом; Відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності; Відділ забезпечення діяльності судової палати з розгляду кримінальних справ; Відділ забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справ; Перший відділ; Відділ забезпечення розгляду звернень та надання інформації; Відділ судової статистики, узагальнення судової практики та систематизації законодавства; Відділ договірно-правової роботи, управління ресурсами та майном і контролю за їх використанням; Відділ забезпечення доступу до судових рішень, звернення їх до виконання та архівної роботи; Відділ судових розпорядників; Відділ міжнародно-правового співробітництва та взаємодії з засобами масової інформації; Відділ адміністрування автоматизованої системи суду, захисту інформації та інформаційно-телекомунікаційних технологій; Сектор реєстрації судових справ.

Керівник апарату суду призначає на посаду та звільняє з посади працівників апарату суду, застосовує до них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення. Добір працівників апарату суду здійснюється на конкурсній основі.

Кожний суддя має помічника, статус і умови діяльності якого визначаються Законом України «Про судоустрій і статус суддів» та Положенням про помічника судді, затвердженим Радою суддів України. Судді самостійно здійснюють добір помічників. Помічник судді призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату відповідного суду за поданням судді. Помічники суддів з питань підготовки справ до розгляду підзвітні лише відповідному судді.

Основні завдання, місія та функції, що стоять перед судом

Згідно зі ст. 6 Конституції України державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України. А відповідно до ст. 55 Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Завдання суду визначені  у ст. 2 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»: суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. 

Таким чином, Закон України «Про судоустрій і статус суддів» визначає основну місію будь-якого суду, чим є забезпечення кожній людині права на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод.

Зважаючи на те, що відповідно до п. 8 ч. 2 ст. 129 Конституції України одним із основних засад судочинства є забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках – на касаційне оскарження судового рішення, варто виокремлювати місію апеляційного суду загалом та Апеляційного суду міста Києва зокрема.

Тому основною місією Апеляційного суду міста Києва є забезпечення апеляційного оскарження рішення районного суду міста Києва. Місія суду реалізується в завданнях, що покладені на суд.

Основними завданнями Апеляційного суду міста Києва є розгляд  в апеляційному порядку цивільних і кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення, за результатами розгляду таких справ районними судами міста Києва.

Функціями Апеляційного суду міста Києва відповідно до ст. 27 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» є:

1) здійснює правосуддя у порядку, встановленому процесуальним законом;

2) аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику, інформує про результати узагальнення судової практики відповідні місцеві суди, Верховний Суд;

3) надає місцевим судам методичну допомогу в застосуванні законодавства;

4) здійснює інші повноваження, визначені законом.